Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
11:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OP a OOÚ
ochrana os udajov
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou FlowLive, s.r.o., Bratislavská 35, 91702 Trnava, ICO: 36266132, DIČ: 2021935487 sklad-odberné miesto Trakovice 310, 919 33, ako predávajúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu http://obchod.ribisska.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1  v znení zverejnenom na internetovej stránke https://ribisska.sk v čase odoslania elektronickej objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.
3. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia sa považuje za nedoručenú, teda neplatnú Na základe písomnej žiadosti kupujúceho bude táto objednávka označená ako stornovaná, o čom kupujúcemu príde informačný e-mail.
4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200,00€, alebo s nákladmi na dodanie tovaru vyššími oproti štandardným nákladom na dodanie tovaru podľa článku VII týchto VOP, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, alebo jej nerealizovaním v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia autorizačnej výzvy predávajúceho, predávajúci považuje objednávku za nedoručenú (neplatnú).
5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2 tohto článku.


III.
Dodacie podmienky a termíny


1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, respektíve služby kuriéra ( dalej len prepravca) Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, alebo priamo kupujúcemu.Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme elektronického obchodu ako expedovanú. Informácia je prístupná kupujúcemu po prihlásení sa do systému ribisska.sk pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaná informácia o stave objednávky na e-mail, ktorý so systému sám zadal. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla od 1 dňa do 9 pracovných dní od doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom, alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.
6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.
7. Vzhľadom na špecifické vlastnosti materialu (pedig) môže byť v balení rozdiel v hmotnosti až 7 %. Tak isto sa farebná škála tovaru na fotografii môže mierne líšiť od skutočnosti

IV.
Kúpna cena a platby


1. Kupujúci má v systéme obchodu možnosť voľby medzi úhradou kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre, ktorá sa vygeneruje po zadaní spôsobu platby vopred a zaplatením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierka) V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade doručenia tovaru na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od prepravcua jej zaplatenie prepravcovi v hotovosti, alebo bezhotovostne (platobný terminál) je nevyhnutnou podmienkou vydania tovaru prepravcom kupujúcemu.  

2. V prípade objednávky s kúpnou cenou prevyšujúcou 200,00€ predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).

Dopravné objednávky z Českej republiky-prevodom z účtu vopred je spoplatnená sumou 8€. Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet :

3010197111/2010
alebo IBAN FIO: SK3883300000003010197111
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

Dopravné objednávky z Rakúska prevodom z účtu vopred je spoplatnené sumou 25€ Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet
SK173100 0000 0042 9003 0707

V.

b

Odmeny a darčeky za objednávky

Odmena pre nových zaregistrovaných zákazníkov (neplatí pre jednorázová registrácia)

1. Ako nový zákazník s objednávkou nad 30€  dostávate korálku kvietok, alebo srdiečko

2. Darček pri prvej objednavke len pre registrovaného zákazníka nad 15€ - srdiečko väčšie

Odmena pre už registrovaných zákazníkov je závislá od výšky objednávky tovaru. To znamená že do výšky objednávky tovaru sa nezapočítava poštovné. Tieto darčeky sú len prezákazníkov, ktorí nemajú nastavené zľavy na tovare.

1. Gombík kvietok zdarma pri objednávke tovaru nad 20€

2. Gombík srdiečko menšie pri objednávke tovaru nad 25€

3. Gombík srdiečko väčšie pri objednávke tovaru nad 30€

4. HDF(sololit) oválik 9 x 16cm zdarma za objednávku tovaru nad 35€

5. HDF (sololit dno srdiečko malé 13 x 14cm na objednávku tovaru nad 40€ (neni v ponuke e-shopu)

6. Preglejkové dno sánky stredné preglejka , alebo iné sezónne dná, ako napríklad v čase Veľkej Noci dno s touto tematikou za objednávku tovaru nad 50€

7. Pri objednávke nad 100€ sa dopravné neúčtuje a do balíka nebude pribalený darček.

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu podľa rozmedzia výšky objednávky príslušný darček. Tento darček nie je vyznačený na faktúre. K výške objednávky tovaru sa nevzťahuje poštovné. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, s tovarom vráti aj úplný, čistý, nepoškodený darček. Na darčeky nevzniká žiadny právny nárok.

 

VI.
Záruka, reklamácie, doklady

VI.
Záruka, reklamácie, doklady


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákova č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne vyjadreným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke https/ribisska.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu skladu predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adresu: katarina.holub@gmail.com

Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3. tohto článku.

Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, v prípade literatúry, video návodov, softwaru a na mieru vytvoreného tovaru. 

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese katarina.holub@gmail.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.    5. V prípade reklamácie zasielajte reklamovaný tovar na adresu skladu odberného miesta spoločnosti a to Trakovice 310, 919 33

VI.
Expedičné náklady1. Pri dodaní balíka kurierskou službou DPD na dobierku účtuje predávajúci expedičné náklady podľa výšky objednávky od 1 do 34,99€ v sume 4,7€ a pri výške objednávky od 35 - 99,99€ 4,50€
2. Po vzájomnej písomnej, alebo telefonickej dohode na inom spôsobe dodania tovaru, ( Slovenská pošta) účtuje predávajúci poštovné vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru, najmenej však vo výške 6€
3. Pri osobnom prebraní tovaru u predávajúceho po vzájomnej dohode predávajúc účtuje náklady vo výške 3€ za čas strávený pri odovzdávaní tovaru + skladné.

4. Pri výške objednávky nad 100€ sa dopravné neučtuje.

5. Dodávky do Rakúska, Maďarska, Českej republiky sú možné iba pri plazbe vopred na účet

čú pre platby zo zahraničia: 2100690917 / 2010

IBAN FIO: SK3083300000002100690917
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a s platbou celej ceny vopred na vyššie uvedený účet.

Platbu kartou kurierovi DPD je možné uskutočniť od 50€

 

Informácia o kurierskej službe DPD:

 

Chcete si vybrať kedy a kam vám bude tovar doručený? Využite služby kuriérskej spoločnosti DPD. 

Výhody prepravy s DPD:

 

 • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.

 • Odpoveďou na interaktívnu SMS má príjemca možnosť zmeniť deň doručenia zásielky.

 • V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.

 • Príjemca má možnosť uhradiť platbu za dobierku platobnou kartou nad 50€

 • V prípade, ak kuriér nezastihne príjemcu, nechá v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie. Príjemca má možnosť zmeniť deň alebo adresu ďalšieho doručenia prostredníctvom stránky www.presmeruj.mojbalik.sk, mailom na adrese csa@sk.dpd.net alebo na zákazníckej linke DPD 18 373 (bez predvoľby z celej SR).

 • Príjemca má možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

 • Kuriér preverí totožnosť osoby, preberajúcej balík na základe predloženia dokladu.

 • Každá zásielka, pohybujúca sa v prepravnej sieti DPD je automaticky poistená až do 2500 €.

 

Podrobnejšie informácie o službách DPD nájdete na stránke www.dpd.com

 

VII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http:/obchod.ribisska.sk. V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, na riešenie sporu bude učinené podanie na všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci využíva a akceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou podľa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Viac informácii o tejto možnosti nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 2. 5. 2018.

 

 

 

Ochrana osobných údajov e-shopu
 1. Spoločnosť E. R. H. spol. s. r. o., so sídlom Bratislavská 35, 91702 Trnava IČO 36 219 479, zapísaná na Krajskom súde v Trnave, oddiel Sro, vložka 10153/T (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb. , o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Katarínou Holubovou teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia: Účtovník Bc. Emanuel Holub, konateľ firmy

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@katarinaholub.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.ribisska.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pred tým nás však informujte o našej chybe a my urobíme čo najrýchlejšie nápravu.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštěvníkom e-shopu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 Kdo je správca?

Sme spoločnosť FlowLive. Spol s. r. o. IČO 36266132, so sídlom Bratislavská 35, 917 02 Trnava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava pod spisovou značkou Vložka číslo:  15499/T, ktorá prevádzkuje e-shop.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, to jest určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, akú dhú dobu a vyberanie prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle: +421 905 153 181, alebo na e-maili info@katarinaholub.sk .

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov, (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne číslo, adresu, meno a priezvisko vyslovene potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atd, dodanie tovaru.

 • vedenie účtovníctva
 • marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

 

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 Cookies

Pri prechádzaní našich stránok e-shopu zaznamenáváme vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštěvnosti webu-e-shopu a prisposobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vašeho súhlasu. Naše webové stránky-e-shop je možné prechádzať tak isto v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technologií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chráníme ich ako keby boli naše vlastné.

Přijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov, najmä používam https protokol a vysoko bezpečné heslá.

 

Predanie osobných údajov tretím osobám

 K vašim osobním údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, nevyužívame v tomto čase žiadnych služieb a aplikácií spracovateľov. Je možné, že ak se v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčovanie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Predávanie dát mimo Európsku úniu.

 

Celé spracovanie osobných údajov bude  vykonávané na území EU.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás

prostredníctvom e-mailu: info@katarinaholub.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykovek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracováváme a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na omedzenie spracovania môžete využíť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa že vykonávame spracovávanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje

zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.

Omedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmezujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositelnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informace dodáme v strojovo čitatelnej podobe.

Tu potrebujeme najmenej 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo.

V takomto prípade vymažeme kompletné vaše osobné údaje od

Seba zo svojho systému a aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.

Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a

napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré niesu viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokial máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade

so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme moc radi ak najprv

budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohi s tým niečo urobiť a prípadné pochybenie rýchlo napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

E-maily s inšpiráciou, články či produkty alebo o službách vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe našeho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame vám ich len na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací link s odkazom na odhlásenie v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovolujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platí od 18.8.2020.

 

 

Informácia o osobnom odbere

Pri objednávke s osobným odberom, keď bude tovar pre Vás pripravený, pošlem Vám mail že si preňho môžete prísť na adresu: Trakovice 310. Je potrebné vopred zavolať, aby sme boli doma. Tovar dostanete s faktúrou a s blokom z kasy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov
 1. Udeľujete týmto súhlas E.R.H., s.r.o so sídlom Bratislavská 35, 91702 Trnava, IČO 36 219 479, zapísaná v Obchodnom registri , oddiel Sro, vložka  10153/T (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • meno / prezývku
  • emailovú adresu
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie Vašich diskusných príspevkov.
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, pred tým nám to napíšte ako prvým a my urobíme čo najrýchlejšiu nápravu.

Naučím Ťa pliesť košíky z pedigu v pohodlí Tvojho domova

Kontakty

Fakturačná adresa: FlowLive, s.r.o., Bratislavská 35, 91702 Trnava

Dodacia adresa: Trakovice 310, 91933 +421905153181 info@katarinaholub.sk

čú pre platbu vopred na Slovensku: SK17 3100 0000 0042 9003 0707
LUBASKBX 

čú pre platby z českej republiky a zahraničia:

Z českej republiky si zadávajte ako platba domáca s číslom účtu: 3010197111 / 2010

IBAN FIO: SK3083300000003010197111
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

ICO: 36266132
DIČ: 2021935487

nie sme plátci DPH.

Kontaktná osoba: Katarína Holubová

Video návody a FB

Zdarma kanál YouTube

Facebook skupina: Pedig a kurzy s Ribišškou

Video návody na pletenie košíkov z pedigu pre začiatočníkov

VIDEO KNIHY

Video návody na pletenie košíkov pre začiatočníkov: Pedigová škôlka

Video návody pre mierne pokročilých: Základná škola pedigu

Video návody pre pokročilých: Stredná škola pedigu

Video návody projektov pre majstrov, webinár zdarma: Vysoká škola pedigu

Samostatné video návody pletenia rôznych košíkov z pedigu

Video návody na ukončovanie košíkov: Uzávierky

NAPÍŠTE MI
Pedig a kurzy s Ribišškou
11:00 - 16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.