Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
11:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov.

 

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou  FlowLive, s.r.o., Bratislavská 35, 91702 Trnava sklad-odberné miesto Trakovice 310, 919 33, ako predávajúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.ribisska.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ – ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa), zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa bodu 1  v znení zverejnenom na internetovej stránke http://obchod.ribisska.sk v čase odoslania elektronickej objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.


II.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.
3. Objednávka zrušená kupujúcim do 24 hodín od jej doručenia sa považuje za nedoručenú, teda neplatnú Na základe písomnej žiadosti kupujúceho bude táto objednávka označená ako stornovaná, o čom kupujúcemu príde informačný e-mail.
4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200,00€, alebo s nákladmi na dodanie tovaru vyššími oproti štandardným nákladom na dodanie tovaru podľa článku VII týchto VOP, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, alebo jej nerealizovaním v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia autorizačnej výzvy predávajúceho, predávajúci považuje objednávku za nedoručenú (neplatnú).
5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom odoslania potvrdzujúceho e-mailu podľa bodu 2 tohto článku.


III.
Dodacie podmienky a termíny


1. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, respektíve služby kuriéra ( dalej len prepravca) Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, alebo priamo kupujúcemu.Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci označí objednávku v systéme elektronického obchodu ako expedovanú. Informácia je prístupná kupujúcemu po prihlásení sa do systému v obchod.ribisska.sk pri každej objednávke zvlášť. Zároveň je kupujúcemu odoslaná informácia o stave objednávky na e-mail, ktorý so systému sám zadal. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla od 1 dňa do 7 dní od doručenia elektronickej objednávky, prípadne v inej lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky. O týchto skutočnostiach predávajúci kupujúceho informuje e-mailom, alebo telefonicky bez zbytočného odkladu.
6. Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.
7. Vzhľadom na špecifické vlastnosti materialu (pedig) môže byť v balení rozdiel v hmotnosti až 7 %. Tak isto sa farebná škála tovaru na fotografii môže mierne líšiť od skutočnosti

IV.
Kúpna cena a platby


1. Kupujúci má v systéme obchodu možnosť voľby medzi úhradou kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na príslušnej faktúre, ktorá sa vygeneruje po zadaní spôsobu platby vopred a zaplatením kúpnej ceny pri prevzatí tovaru od prepravcu (dobierka) V prípade úhrady kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, je kúpna cena splatná najneskôr v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti faktúry a v tento deň musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade doručenia tovaru na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od prepravcua jej zaplatenie prepravcovi v hotovosti, alebo bezhotovostne (platobný terminál) je nevyhnutnou podmienkou vydania tovaru prepravcom kupujúcemu.  

2. V prípade objednávky s kúpnou cenou prevyšujúcou 200,00€ predávajúci môže od kupujúceho požadovať zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny vopred. Zaplatená záloha sa po dodaní tovaru započíta na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, považuje sa objednávka za nedoručenú (neplatnú).

Dopravné za objednávky z Českej republiky-prevodom z účtu vopred je spoplatnená sumou 8€. Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky. Čú pre platby z českej republiky funguje pre vás z čiech ako PLATBA DOMÁCA. Preto zadávajte naše číslo účtu a českú koncovku za / 2010, nakoľko je to fio banka

Číslo účtu pre platby z čiech vyzerá takto: 3010197111 / 2010 Sumu v českých korunách vám následne po prijatí objednávky pošleme aj s variabilným symbolom.

Dopravné objednávky z Rakúska prevodom z účtu vopred je spoplatnené sumou od 25€ Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na naše č.ú. pre platbu vopred SK17 3100 0000 0042 9003 0707

V.

b

Odmeny a darčeky za objednávky

Odmena pre nových zaregistrovaných zákazníkov (neplatí pre jednorázová registrácia)

1. Ako nový zákazník s objednávkou nad 30€  dostávate Drevenú korálku v tvare srdca.
 

Odmena pre už registrovaných zákazníkov je závislá od výšky objednávky tovaru. To znamená že do výšky objednávky tovaru sa nezapočítava poštovné. Tieto darčeky sú len prezákazníkov, ktorí nemajú nastavené zľavy na tovare.

1. pri objednávke tovaru nad 20€ korálka kvietok

2. pri objednávke tovaru nad 40€ 1x dienko ovál sololit 9 x 12,5cm

3. pri objednávke tovaru nad 60€ 1x dienko ovál 9 x 21cm

4. pri objednávke tovaru nad 80€ 1x dienko srdiečko 13 x 13cm (neni v ponuke e-shopu)

5. Pri objednávke nad 100€ sa dopravné neúčtuje a do balíka nebude pribalený darček.

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu podľa rozmedzia výšky objednávky príslušný darček.
K výške objednávky tovaru sa nevzťahuje poštovné. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, s tovarom vráti aj úplný, čistý, nepoškodený darček. Na darčeky nevzniká žiadny právny nárok.

 

VI.
Záruka, reklamácie, doklady

VI.
Záruka, reklamácie, doklady


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákova č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry a súčasne neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je informácia predávajúceho v zmysle § 3 ods. 5 citovaného zákona a poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom ( § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne vyjadreným vyhlásením, na ktoré môže využiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke http:/obchod.ribisska.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať poštou na adresu skladu predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adresu: katarina.holub@gmail.com.

Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu vrátane expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby podľa bodu 3. tohto článku.

Kupujúci – spotrebiteľ by mal tovar vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, ak je to možné v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. Kupujúci – spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak to vyplýva zo zákona (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov), najmä ak predmetom kúpnej zmluvy je

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, v prípade literatúry, video návodov, softwaru a na mieru vytvoreného tovaru. 

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese katarina.holub@gmail.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne tvrdené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.    5. V prípade reklamácie zasielajte reklamovaný tovar na adresu skladu odberného miesta spoločnosti a to Trakovice 310, 919 33

VI.
Expedičné náklady1. Pri dodaní balíka kurierskou službou DPD na dobierku účtuje predávajúci expedičné náklady podľa výšky objednávky od 1 do 99,99€ v sume 5€ 
2. Pri inom spôsobe dodania prostredníctvom tretej osoby ( Slovenská pošta) účtuje predávajúci poštovné vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru, najmenej však vo výške 6€
3. Pri osobnom prebraní tovaru u predávajúceho po vzájomnej dohode predávajúc účtuje náklady vo výške 5€ za čas strávený pri odovzdávaní tovaru + skladné. (V čase opatrení corona do odvolanie osobný odber nefunguje)

4. Pri výške objednávky nad 100€ sa dopravné neučtuje.

5. Dodávky do Rakúska, Maďarska, Českej republiky sú možné iba pri platbe vopred na účet

čú pre platby zo zahraničia: SK17 3100 0000 0042 9003 0707

čú pre platbu z čr v eurách: fio banka IBAN FIO: SK3083300000003010197111 BIC KOD: FIOZSKBAXXX

Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a s platbou celej ceny vopred na vyššie uvedený účet.

 

Informácia o kurierskej službe DPD:

 

Chcete si vybrať kedy a kam vám bude tovar doručený? Využite služby kuriérskej spoločnosti DPD. 

Výhody prepravy s DPD:

 

  • Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej SMS s číslom zásielky, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.

  • Odpoveďou na interaktívnu SMS má príjemca možnosť zmeniť deň doručenia zásielky.

  • V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.

  • Príjemca má možnosť uhradiť platbu za dobierku platobnou kartou nad 50€

  • V prípade, ak kuriér nezastihne príjemcu, nechá v poštovej schránke oznámenie o prvom pokuse o doručenie. Príjemca má možnosť zmeniť deň alebo adresu ďalšieho doručenia prostredníctvom stránky www.presmeruj.mojbalik.sk, mailom na adrese csa@sk.dpd.net alebo na zákazníckej linke DPD 18 373 (bez predvoľby z celej SR).

  • Príjemca má možnosť sledovať pohyb zásielky na internete.

  • Kuriér preverí totožnosť osoby, preberajúcej balík na základe predloženia dokladu.

  • Každá zásielka, pohybujúca sa v prepravnej sieti DPD je automaticky poistená až do 2500 €.

 

Podrobnejšie informácie o službách DPD nájdete na stránke www.dpd.com

 

VII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http:/obchod.ribisska.sk. V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Vyplnením elektronickej objednávky, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodnoprávneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté mu kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom oznámené, sprístupnené alebo vydané tretím osobám; ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, na riešenie sporu bude učinené podanie na všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Predávajúci využíva a akceptuje riešenie sporov alternatívnou formou, teda v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou podľa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS).

Viac informácii o tejto možnosti nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 26. 3. 2021.

 Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

 

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Dobierka a platba vopred pri výške objednávky5 €
(objednávky od 1.00 € do 99.99 € )

 

Zaplatíte priamo kurierovi, ktorý príde s tovarom za Vami

 

Dobierka a platba vopred pri výške objednávky5 €
(objednávky od 1.00 € do 99,99€ )

Dobierku zaplatíte priamo kurierovi, ktorý príde s tovarom za Vami. Ak ste si zadali platbu vopred, Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet
čú pre platbu vopred na Slovensku: SK17 3100 0000 0042 9003 0707

  
 
 
  
 
 
  
 

 

 

Prevodom z účtu vopred Česká republika8.00 €
 

 

Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na náš účet.
Pri platbe v českých korunách zadať: "platba domáca" číslo účtu 3010197111 / 2010 

Pri platbe v eurách zadať:

IBAN FIO: SK3083300000003010197111
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

 

  
 

 

Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní sumy, ktorá je na konci Vašej objednávky na jeden z vyššie opísaných účtov.

 

Osobný odber v dielni na adrese Trakovice 310, v čase corona osobný odber nie je možný6.00 €
 

 

Po pripravení objednávky Vám zavolám, alebo pošlem e-mail, že si môžete pre tovar prísť do dielne na adrese Trakovice 310 osobne prevziať a zaplatiť. Vtedy dostanete pokladničný doklad o zaplatení z kasy, pokiaľ nemáte tovar zaplatený vopred. Ak si pre tovar v tom čase neprídete a ani mi nedáte vedieť že neprídete, objednávku stornujem pre uvolnenie tovaru. Platba 6€ je za čas, telefonát a skladné, kým si preňho prídete. Následne za čas počas osobného odovzdania tovaru. Ďakujem za pochopenie.

 

Doobjednávka0.00 €
 

 

Ak ste zistili že ste na niečo zabudli bezprostredne po objednávke, objednajte si to a kliknite na políčko ' doobjednávka ' , pribalím Vám to do pôvodnej objednávky.

 

  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

Pre zásielky nad 100.00 € je cena za spôsob platby zdarma.

Náklady spojené s dodaním tovaru dodaného prostredníctvom elektronického obchodu www.ribisska.sk/

1. Pri dodaní balíka kurierskou službou DPD na dobierku účtuje predávajúci expedičné náklady podľa výšky objednávky od 1 do 99,99€ v sume 5€.
2. Pri inom spôsobe dodania prostredníctvom tretej osoby ( Slovenská pošta) účtuje predávajúci poštovné vo výške skutočných nákladov na dodanie tovaru, najmenej však vo výške 6€
3. Pri osobnom prebraní tovaru u predávajúceho po vzájomnej dohode predávajúc účtujei expedičné náklady vo výške 6€

4. Pri objednávke nad 100€ sa náklady na doručenie neúčtujú. Do balíka nebudú vložené darčeky.

5. Dodávky do Rakúska, Maďarska, Českej republiky sú možné iba pri plazbe vopred na účet a po vzájomnej dohode o poštovnom.

čú pre platby zo zahraničia:

IBAN FIO: SK3083300000003010197111
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

Dodávky do iných krajín sú riešené individuálne s plnou prefakturáciou prepravných nákladov a s platbou celej ceny vopred na vyššie uvedený účet.

 

FlowLive, s.r.o.,
Bratislavská 35
91702

+421905153181

ICO: 36266132

DIČ: 2021935487

so skladom a odberným miestom Trakovice 310, 919 33

katarina.holub(zav)gmail.com

26. 03. 2021

Naučím Ťa pliesť košíky z pedigu v pohodlí Tvojho domova

Kontakty

Fakturačná adresa: FlowLive, s.r.o., Bratislavská 35, 91702 Trnava

Dodacia adresa: Trakovice 310, 91933 +421905153181 info@katarinaholub.sk

čú pre platbu vopred na Slovensku: SK17 3100 0000 0042 9003 0707
LUBASKBX 

čú pre platby z českej republiky a zahraničia:

Z českej republiky si zadávajte ako platba domáca s číslom účtu: 3010197111 / 2010

IBAN FIO: SK3083300000003010197111
BIC KOD: FIOZSKBAXXX

ICO: 36266132
DIČ: 2021935487

nie sme plátci DPH.

Kontaktná osoba: Katarína Holubová

Video návody a FB

Zdarma kanál YouTube

Facebook skupina: Pedig a kurzy s Ribišškou

Video návody na pletenie košíkov z pedigu pre začiatočníkov

VIDEO KNIHY

Video návody na pletenie košíkov pre začiatočníkov: Pedigová škôlka

Video návody pre mierne pokročilých: Základná škola pedigu

Video návody pre pokročilých: Stredná škola pedigu

Video návody projektov pre majstrov, webinár zdarma: Vysoká škola pedigu

Samostatné video návody pletenia rôznych košíkov z pedigu

Video návody na ukončovanie košíkov: Uzávierky

NAPÍŠTE MI
Pedig a kurzy s Ribišškou
11:00 - 16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.